среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego poza szczególnymi przypadkami.

Budowa balustrady Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie plastikowe na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z plastyku na plot i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu a także planowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balaski PCV na plot i furtę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak projektowane ogrodzenia Winylowe na plot i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий